23 09 21 KIRK YILLIK İNŞAATÇİ YOLU

GRT kanalı ileri dooru annader Gagauziaynın büük yaşta insannarın ecelleri için, angıları çök zaamet koydular ana tarafının ileremesi için. Komradın yaşayanı Mihail Dmitrieviç Kendigelän, angısı 44 yıl sıravardı inşaatçılıkan zanaatlanmış.

Mihail Dmitrieviç Kendigelän 1937-ci yılda çiftçi aylesindä duumuş. Sevgiyi topraa, işä bobasından taa küçüklüündän  çekmiş.

«Bobamın damarlarında bu sevgi vardı. Bän büüdüm toprakta. 12 yaşımadan bir dä gün dinnenmedim. Bobam bana sede söläärdi, al öküzü yada beygiri da yapa onu yada te bunu. Bu bana deyni bir kanondu. Büük vaarlıımız vardı. 2 öküz, 2 inek, 4 beygir, ama nekadar koyun hiç aklımda da tutmȇȇrım», — annadêr Mihail Dmitrieviç.

Mihail Dmitrieviç Komradın 1-çi şkolasını başarmış. Delikannıykana akrobatikaylan zanaatlanıp, üüsek uurları türlü yarışmaklarda gösterärmiş. Şkolayı başardıktan sora tehnikuma inşaatçılaa üürenmää girer. Ozamandan da başlȇȇr onun yolu bina düzmesi uurunda.

«Geldim burayı da girdim mej kolhoz stroya işlemää. Yolladılar beni prorab gibi Başkaliyaya, Ferapontevkaya hem Başküüyünä. Bizim ilk binamız 15000-nik domuz ferması oldu. Ozaman o en büük ferma olduydu. Biz ozaman sade kolhoz binalarını düzärdik.  Düzdüm korovnikleri Leova hem Kaul dolaylarında da. Kaulda düzdüm devletin üülen tarafının en büük keramzit fabrikasını. Bu altın bir vakıttı», — getirer aklına pensioner.

Bakmayarak ona, ani Mihail Dmitrieviç geçä-gündüz işläärdi, bu sevgiyi işä o terbietti kendi uşaklarında da. Büük sıçaklıklan canında o annadȇr kendi karısı için, angısınınnan 50 yıldan zeedä yaşadı.

«50 yıl hen iki buçuk ay. Pek islää yaşadık. Şindi bölä aylelär yok. Bilmedik ne o şamata, baarışmak, ses kaldırmak- bunnar bizdä yoktular. Nesoy bän gördüm bobamdan, ölä dä benim ayläm oldu. Sayȇrım, ani bendän kısmetli yoktu», — annattı o.

İnşaatçılık uurunda ii başarılar için Mihail Dmitrieviçä «otliçnik mejkolhozstroya» ödülü verildi. Onun izmeti bu uurda türlü başka ödüllärlän da nışannandı, onnarın arasından ama en büük ödül, o Moldovanın üülen tarafında yaşayan insannarın şükürlük lafları Mihail Dmitrieviçlän kaldırılmış binalar için.
Источник grt.md
907

İlgili statyalar

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisi Mihail ARABACI 65 yaşında

Canavar ayın (oktäbri) 15-dä gagauzların büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisi Mihail ARABACI 65 yaşını tamamnadı. Mihayıl ARABACIyı Gagauziyada, Moldovada hem dünnäda çoyu biler, ama aazı tanıyêr, çünkü bu adam, üünmedään hem kendisini ileri sürmedään, gagauz resimcilik incäzanaatına hem kulturasına adım-adım izmet eder, yaratmalarında gagauzları hem Gagauziyayı dünneyä bildirer. Canabisinin yarattıı resimneri girdi erindeki hem halklararası kataloglara, çok kerä pay aldılar türlü erindeki hem halklararası sergilerindä. Onun tablolorunu satın aldılar hem muzeylär hem da özel insannar Germaniyadan, Franţiyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Türkiyedän hem taa başka erlerdän. Resimcilik uurunda uzun yıllar verimni hem başarılı çalışmaları için 2017-ci yılda Mihail ARABACIya…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

Başküüyüdä andılar Afgan cengindä geçinmiş Mihail Tanasogloyu

Büük ayın 15-ndä Pandjer operaţiyasının süresindä Afgan cengin veteranı Mihail Tatanosoglo geçindi. Ona verdilär kahramanlıı için orden. Başküü (Kirsovo) kultura evindä Mihail Tanasogloyu andılar insannar, kim onu bilärdi, hem te onnar, kim sayȇr, ani bölä kahramannar herzaman lääzım yaşasınnar insannarın akıllarında. Afgan cengin veteranı Mihail Tanasoglo duudu Küçük (fevral) ayın 28 – ndä 1959 yılda Kirsovo küüyündä. Başardı orta okulu, sora Sızran üüsek asker uçilişesini. Afganistanda asker etti Mİ-24  uçan komandirı olarak. «Yazık, ani o erken geçindi. Pek islää  bir  kişiydi. Boşa sölämerlär, ani  Allah en ii insannarı alȇr. Biz orada 18 yaşında çoçuklardık, en paalı ne vardı, orada braktık.…