22 09 21 İVAN KIRIM – HALK OPERATORU

Baalamaa  yaşamayı  sevän işinä, da hiç bir keret tä gücenmemää pek paalı eder.  Yaşamaa  eşinnän  birliktä 48 yıl – bu en önemli yaşamakta.  Bunnar hepsicii  operator İvan Kırım için, angısı brakmȇȇr elindän kamerayı 30 yıldan zeedä. Bizim korespondent  üürendi diil sade onun işinin sırrını, ama nösoy koorumaa ayleyi  bu yııların içindä dä.

Taa üürenärkana  okulda İvan Kırım  gelärdi erdeki kluba da siiredärdi hem yardım edärdi göstermää kinoyu.  İvan Nikolayeviç  meraklandı da başladı orada  çalımaa, başardıynan okulu ofiţıal  işlemää erleşti.  Ondan sora nicä  kapandı kinoteatr, çeketti kendisini denemää video çekimnerindä, sınaştı da 90 yıllardan sora girdi işlemää erdeki muzeydä operator, da te bün da taa işler.  Bu yılların içindä   muzeyın videoarhivı  yıl-yıldan zeedelener paalı materiallarlan. Nicä söler kendisi İvan Nikolayeviç, bir-iki gün geeri çıkarılmış oluş, büün  şındän istoriya. Çeketti çalışmaa da taa eski kinokameralarda.

İvan Kırım  getirer aklına,  nesoy bu yılların içindä  kabletmärkana para, brakmadı  kendi sevän zanaatını hem uydurtmaa işini aylesinnän. Muzeyin fondlarında korunȇrlar  diil sade eksponatlar hem  dokumentlär, ama videoarhivlar, angılarına görä var nicä  enidän kurmaa küüyün  yaşamasını  sovet vakıdında  hem gagauziyanın kurulmasını. Büün hepsi bu işleri düzenler  halk operatoru.

Onun işleri paaasız material diil sade muzeyä deyni, ama gagauz halkına deyni da. Lüdmila Marın söledi, ani bu adam büük bukvadan.

Büün İvan  Nikolayeviçin videoarhivını var nicä erdeki televizionda siiretsin  küüyün yaşayannarı. İnsannarın var kolylıkları görsünnär nicä kurulardı Gagauziya, nicä yaşardı küü çok yıl geeri.  Çok yıl dileriz halk  operatoruna.
Источник grt.md
818

İlgili statyalar

Video: Ev şarabı yapılmasının adetleri Georgiydän Slav Çok-Maydandan

Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap. Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini.…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

«Yaşamaa hem faydalı insana olmaa». Gagauziyanın şannı jurnalisti Mariya Parfönova için

Ses, angısını Gagauziyada may herbiri biler, jurnalist angısı bütün yaşamasını radioya verdi. O jurnalist duumadı, ama gösterdi, ani  var nasıl becerekli uzman olmaa. Büün Mariya Parfönovanın günü bundan çekeder. İşlemää radioda o başladı  1987-ci yıldan.  O vakıtlarda düşmää radioya zordu, ama Mariya da pek istemäzdı. Taa  okulda üürenärkänä o pek  aktivdı, becerekliydi hem analitika uurunda düşünärdi. Hepsi bu taabeetlär yardımcı ona oldular  açan o  20 yıl  radionun baş işindä çalışardı. Umutlanardı kriminalıst olmaa, ama düşünmekleri aslıya çıkmadı. Hepsi diişti ondan sora, nicä Mariyanın kaynası Lüdmila Parfönova, anılmış jurnalıst Gagauziyada hem Moldovada, yolladı onu  Kişnova orada baksınnar, var mı nicä o …

“Pobeda” kolhozunda hayvancılıı diil sade koruyabildilär, ama ilerlederlär dä

Kıpçak küüyün «Pobeda» kolhozunda hayvancılık ilerleer. Buna görä küüyün  insannarında hem dolayında yaşayannarın var  kolaylıı pak dikä olsun masalarında. Hayvancılık Moldovanın üülen tarafında çiftçilerin arasında önemli payı alêr. Kıpçak küüyün «Pobedа» kolhozunda baacılık hem kır ţehlerindän kaarä var malların ţehı da, angısına girer inek, koyun hem domuz  fermaları. Domuz fermasında işleer 3 kişi. Kolhozda vaar 275 domuz. Kıpçak küüyün domuz fermasının başı Pötr Tabunsçik annadêr, ani iş diil kolaylardan, ama kendi işini adamnar bilerlar. «İşimiz bizim belli, çoçuklar, artık var nica sölemää, pensiyää çikaceklar bir-iki yıldan sora. İşlerini bilerlar, sabaalen kalkêrlar 5-tä çekeder işleri paklamaktan, incä demää kırnaklamaa doyurȇrlar», —…

İnsannar taa annayan oldular. İvan Petkoglo Gagauziyada engelli insannarın yaşaması hem problemaları için

Engelli insannarın pay alması cümnä olaylarda önemni iş. Bölä herbir kişinin hakları esaba alınȇr hem dünnedä güvenlik, usluluk korunȇr. Her yıl dünnedä engelli insannarın günü bakılȇr. O gün, nezaman taa bir sıra nışannȇȇrlar, nekadar önemli esaba almaa herbirinin haklarını, serbestlik sınırlarını. Sade bölä birtürlü haklarlan gelecää var nicä kurmaa. Şindiki zaman engelli insannar, nicä Moldovada, ölä dä Gagaziyada, üç problemaylan karşı gelerlär, söleer üridik soruşlarında consultant İvan Petkoglo. «İlk problema — kurumnara giriş koşullar yok. İkinci — inklüziv üüretim çalışmȇȇr, üçüncüsü — iş erleri yok. Bunnar en büük problemalar,angılarını lääzım çözmää», — açıkladı İvan Petkoglo. Aaraştırmalar gösterdi, ani engelli insannar ilerdän başkalarında sade kötü duyguları yaradardılar.…