22 09 21 İSTORİYA BULUNMASI DEVLETİN ÜÜLEN TARAFINDA

Komrattakı regional istoriya dolay muzeyinä Bondarenko aylesi adadılar istoriya tarafından bulmasını, angısını Moskovey küüyün yanında buldular. Laf gider bilinmeyän hayvanın kafasının bir parça kemii için.

Neetlän artefaktın istoriya önemliini aaraştırmaa Komrada Milli muzeyin izmetçisi, paleontolog Teodor Obade geldi.

Bitki yılların süresindä Moldovada türlü kemiklär, arheologiya gübürü bulundu. Hepsi bu önemli eri kaplȇȇr o evel vakıtlar için, açan burada hayvannar yaşardı. Hepsi eksponatlar muzeydä bulunȇrlar.

O işlerä, angıları bizim dolayımızda bulunȇrlar her gün, okadar üürendik, ani hiç düşünmeriz neredän hem ne zaman onnar peydalandılar. Muzeylerin neetleri-vermää bilgileri evlad boylarına geçmiş zamannar için, istoriyası için. Diil boşuna muzeyä kultura hem bilgi koorumak eri deniler.
Источник grt.md
741

İlgili statyalar

İon Bass çalgıcının işleri komrattakı muzeyindä olacek

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondları eni eksponatlarlan zenginnendi. Bu günnerdä muzeyä verildilär anılmış türkücünün Bass İonun rubaları hem başka işleri. Bu baaşışı yaptı onun senselesi Elena Nedälkova. O sayȇr, ani bu baaşış verecek kolaylık muzeyin musaafirlerinä taa çok annamaa çalgıcının yaradıcılıı için. Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondlarında büün korunȇrlar unikal eksponatlar, angıları annadȇrlar diil sade dolayımızın istoriyası için, ama anılmış insannarı için dä. Onnarın birisi Moldovanın anışlmış çalgıcısı İon Bass. Onun  senselesi, Başküüyüdä İon Bass adına muzeyin öndercisi Elena Nedälkova seçti karar vermää muzeyä maestrunun kimi rubalarını hem muzika instrumentlerini. O nışannadı, ani bu eksponatlar yardım…

Vladislav Marinov muzeylerin paalılıı için: „İstoriyasız gelecek olmayacek”

Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar. Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov. «Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o. Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var. «Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa…

«Gagauziyada taa bir muzey açıldı!» Kıpçakta istoriya-etnografiya muzeyin açılışı geçti

Kıran ayın 23-dä Gagauz Avtonomiyanın 28-ci dönümündä Kıpçak küüdä oldu bir büük istoriya hem etnografiya muzeyin açılışı. Açılışa katıldı küün yaşayannarı, türlü musaafırlär hem küün öndürüceleri. «Bu pek önemni bir iş diil sade Kıpçaa deyni, ama bütün Gagauziyaya deyni dä. Peydalandı taa bir er, neredä yaşayacek hem yaşadılacek bizim, gagauzların istoriyası, kulturası, adetleri. Herbir halkın gelecää baalı ona, biler mi o hem ne taa da pek paalı, isteer mi o bilmää kendi halkın istoriyasını, dilini, adetlerini. Annȇȇr mı bu işlerin kıymetini, becerer mi onnarı korumaa, savaşȇr mı etiştirmää onnarı kendi uşaklarına, terbieder mi onnarda sevgi bu işlerä. Kıpçaan eni açılan…

Tülü küün muzeyi kabledecek tedarıkları eksponatları koruması için

Tülü küüyuün muzeyindä yakın zamannarda eni tedarıklar peydalanaceklar.  Onnar yardım edeceklär üüsek uurda korumaa ȇksponatları. Tedarıklar alındı Polşa grantından paralara, angısını proektı yazıp taradı muzeyin uzmanı “Cişmeaua Sudului”erideki iniţiativ grupasının yardımınnan.  Muzeydä var birkaç salon, angılarında var resimnär, skemnelär, sofralar, türlü vakıtlardan rubalar, muzika instrumentleri, patretlär, dokumentlär, numizmatika işleri hem başka. Hepsi ȇksponatlar faydalı, istoriyaları baalı küüyun yaşamasınnan. Burada kurulu gagauz köşesi dä, deyni göstermää nasıl halk yaşardı çok yıl geeri, urguladı kurumun uzmanı Sofiya Pançeva. “Şiindiki bizim uşaklar bilmerlär, nasıl insan yaşardı 18-ci hem 19-cu  asirlerdä. Biz onnara annadınca gösterincä, onnar hoşlanȇrlar, nasıl illeri lampaya karşı var nicäydi örüsünnär,…

Video: Kıpçakta andılar 1946-47 yıllarda aaçlıktan ölmüş küülüleri   

Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä. Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın. PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär”.   Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları…