22 09 21 FİDANJİK REABİLİTAŢİYA MERKEZİN TERBİEDENNERİN SERGİSİ

Komrattakı muzeydä ceviz ayın 22-dä FİDANJİK reabilitaţiya merkezin terbiedennerin sergisi açildı. O baalı Evropa varlıı Günnerinnän, angılarını muzey bakêr her yıl bu arada.

Nicä nışannadılar muzeyin izmetçileri ,ceviz ayın 22-dän 30-kadar Komrattakı muzeyindä adetçä Evropa varlıı Günneri bakılêr. Bu yıl bu günnerä baaladılar yaratma işlerin sergisini geçrmää, angısını reabilitaţiya merkezin terbiedenneri hazırladılar. Kendi becermeklerini uşaklar istedilär başka insana da göstermää.

«Onnar deridän panoları hazırladılar, angılarını isteriz gösterelim. Bundan kaarä Pötr Vlah nezaman sa pek dostlaştıydı bu merkezlän da baaşladıydı birkaç kuru susak. Uşaklar onnarı resimnerlär o renklerdä, angılarında görerlär. İsteriz gösterelim, ani bizim uşaklarımız herbir uşak gibi, türlü işleri becererlär yapmaa», — annattı Alöna Georgieva, Komrattakı istoriya dolay muzeyin izmetçisi.

Resimnerdän kaarä, sergidä olacêk kolaylık tanışmaa başka da yaratma işlerinnän, angıları türlü tehnikalarda türlü materiallardan yapılı.

«Te burada biserdan yapılı işlär. Bu zoor bir iş, ama terbiedicilerin yardımınnan bu da iş uşaklarda oldu. Bakmayarak ona, ani bu uşaklara zoor kimi sıra bişey elindä tutmaa, bakın ne mayıl işlär ellerinnän onnar yapabilerlär», — söledi Alöna Georgieva.

Muzeyin izmeyçisi nışannadı, ani serginin en önemli ideyasıydı — göstermää hepsi insana, ani bu uşaklar hiç bişeylän ayırılmȇȇrlar başka uşaklardan.

Fidancık reabilitaţiya merkezi Romratta açıldıydı harman ayında 2002 yılda.

Источник grt.md

İlgili statyalar

Kusurlu uşaklara TİKA taa bir yardım yaptı

Taraklı rayonun Tvardiţa kasabasında Ceviz ayın 6-da açıldı reabilitaţiya merkezi, angısını Türkiye Respublikası TİKA yolunnan eniletti. Merkezin ofiţial açılışında pay aldılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN. Canabilerini burada tuz-ekmeklän karşladılar kasabanın primarı hem reabilitaţiya merkezin zaametçileri. Kasabanın halk oyun ansamblisi üüsek musaafirlerä bulgar oyunnarını gösterdi, bildirer gagauzinfo.md saytı. TİKAnın yardımınnan Reabilitaţiya merkezin bütün eniletmä işleri iki ayın içindä yapıldı. Bu vakıtta binanın örtüsü diiştirildi, duvarlar suandı hem boyandı, eni mebel hem kinetoterapiyaylan masaj tertipleri alındı. Bu Reabilitaţiya merkezi kurulu o uşaklar için, kimä, kusurlukları beterinä, zor hepsicii gibi cümne ömürünü götürmää. Источник…

22 09 21 İSTORİYA BULUNMASI DEVLETİN ÜÜLEN TARAFINDA

Komrattakı regional istoriya dolay muzeyinä Bondarenko aylesi adadılar istoriya tarafından bulmasını, angısını Moskovey küüyün yanında buldular. Laf gider bilinmeyän hayvanın kafasının bir parça kemii için. Neetlän artefaktın istoriya önemliini aaraştırmaa Komrada Milli muzeyin izmetçisi, paleontolog Teodor Obade geldi. Bitki yılların süresindä Moldovada türlü kemiklär, arheologiya gübürü bulundu. Hepsi bu önemli eri kaplȇȇr o evel vakıtlar için, açan burada hayvannar yaşardı. Hepsi eksponatlar muzeydä bulunȇrlar. O işlerä, angıları bizim dolayımızda bulunȇrlar her gün, okadar üürendik, ani hiç düşünmeriz neredän hem ne zaman onnar peydalandılar. Muzeylerin neetleri-vermää bilgileri evlad boylarına geçmiş zamannar için, istoriyası için. Diil boşuna muzeyä kultura hem bilgi koorumak…

24 09 21 GAGAUZİYANIN TENİSİSTLERİ İİ BAŞARLARI GÖSTERERLÄR (Video)

Ceviz ayın 16-dan 19-dan Ukraina devletindä Rogatin kasabasında masa tenisını dünnäarası turnirı geçirildi. Onda devletin yakın 200 sportsmeni pay aldılar. Bulundu turnirda Gagauziyadan da tenisistlär. Yarışmalarda avtonomiydan Komrat kasabasının sportiv okulun hem Avdarma küüyün sportsmenneri pay aldılar. Turnirın çıkışlarına görä onnar kazandılar ilk erleri. Komrattakı sport okulundan turnirda Viktoriya Melintiy bulundu. 2010-cu yılın kategoriyasında o 32 pay alanın arasından ilk eri aldı. Kalmadılar geeri Avdarma tenis klubun üürenicileri dä, onnar da becerdilär turnirın finalına çikmaa. «Bizim uşaklar pek ii tarafından kendilerini gösterdilär, hepsi onnardan finala çiktılar. Bütünnä pek mutluyum sportmennerin oynularınnan. Bölä kısa vakıdın içindä kirez ayından ceviz ayına kadar…

Video: Gagauzların çölmekçilik işlerinnän Türkiyada tanıştılar

ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu İstambulda halklararası sergidä pay aldı. Orada 400-dän zeedä ellän yapılmış yaradıcılık işleri 132 devlettän ustalar tanıştırdılar. Yaradıcılık okulu Komrattan da tanıştırdı serginin katılannarını sarı topraktan yapılı türlü meraklı işlärlän. Ellän yapılan sergidä İstambulda vardı kolaylık 100 -dän zeedä devletin ustaların el işlerinnän tanışmaa, mebellän, interyer özelli işlerinnän, ellän yapılan düzünmäk işlerinnän. ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu da getirdi sarı topraktan yapılı işlerini baalı gagauzların istoriyasınnan hem kulturasınnan. Okulun üüredicisi Ulyana Trandafilova paylaştı, ani pay almak butakım sergilerdä önemli. Tehnologiya, angısına görä gagauzlarda çölmekçi zaanatı ilerleer, ayırılȇr başka devletlerin tehnologiyalarından, söler Ulyana Trandafilova. Büünkü gün ZAANAT EVİN çölmekçilik bölümünä 60 zeedä uşak geler. Nicä söleer üüredici, uşaklar büük başarları göstererlär. Bunu var  nicä…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…


İnsannarın cuvapları: