21 09 21 KOLHOZDA İŞÄ 40 YIL VERMİŞ: ANNA VARBAN

GRT’ya danıştı Gagauziyanın aksakallar nasaatın öndercisi Vasiliy Arnaut, ki Yaşlı insannarın halklar arası yortusuna karşı, biz gösterelim, nesoy büün yaşȇȇrlar o insannar, angıları bizim büünkü günnerimiz için çok kuvet koymuşlar. İlk reportajimizdä biz tanıştıracêz sizi komratlıykaylan Anna Varbannan.

Anna Georgievna Varban 1934-cü yıldan duuması. Komratlıyka. Çok uşaklı ayledä nevoya hem fukaarälik varmış, ama hepsi dostlukta büüyärmışlär.

«Bän duumuşum 33 yılda, paskellenin ikinci günü. Biraz büüdüynen cenk başlamış. Mamumda biz 14 uşak vardık», — annattı Anna Georgievna.

İlk klasa Anna Georgievna 10 yaşında gitmiş, neçin deyni ana-boba korkmuşlar romun vakıdında onu okula vermää.

«Därdilär, ani o vakıt rumunnar uşakları düvärmişlär, onuştan da ölä geç gittim şkolaya. Kasabanın 3-cü şkolasında 4 klas bitirdim. Bundan sora hep burada 7 klas başardım», — söledi karı.

52-ci yıldan beeri Anna Georgievna enez kurulmuş eni kolhoza işlemää girer, dä 40 yıldan zeedä burada işleer. En ilkin pravleniyäda, sora zvenevoyka, uçotçik hem kasir.

«İşledim uçotçik başçıvancılık brigadasında, açan kolhozdan çaldılar kasayı, koydular beni kasir. İşledim kasir üç yıl, sora da geeri pravleniyaya döndüm», — dedi o.

34 yaşında Anna Georgievna dul kalȇr, bir rubliylän cöbündä 4 uşak da elindä.

«Yardım uşaklar için kabledärdim, sade bir rubläm cöbümdä vardı. Kolhoz verdi biraz para kocamı gömmää. Yavaş-yavaş uşakları büüttüm», — annattı Anna Georgievna.

Büün Anna Georgievnanın var 9 torunu hem 16 torun uşaa. Beki hepsi diil, ama taa çoyu babunun kapusunu açȇrlar, yardım ederlär, yalnız brakmȇȇrlar.

«1800 ley pensiyam, ama taa çoyu ilaca gider. Kablederim ekmek için talon, şindi bekleerim yakacak, her yıl verärdilär, bilmerim bu yıl olacêk mı», — deer pensionerka.

Bölä büün yaşȇȇrlar insannar, angıları kolhozları kurmuşlar, durmamıınca işlemişlär, küüylerimizi hem kasabalarımızı ayaa kaldırmışlar. Anna Georgievna Varban onnarın birisi.

 

 
Источник grt.md
743

İlgili statyalar

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını. Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına. 1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da. Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı. Redakțiyamızın…

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını. Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına. 1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da. Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı. Redakțiyamızın…

Kıpçak küüyü kabletti cektän kaçan Ukraina vatandaşlarını

Geçän dinnenmäk günnerindä Kıpçak küü kabletti Ukraina vatandaşlarını, angıları uşaklarınnan kaçtılar cenktän, brakıp evlerini, ana devletini. 25 insan erleştirildi Kıpçak küüyün soţial merkezindä. Anna geldi Odessa kasabasından. Onnan barabar taa birkaç insan geldi Moldovaya. Onnar danıştılar volontörlara, nedän sora onnarı yolladılar Kıpçak küüyün soţial merkezinä. “Biz burada geceledik. Pek ii koşullar. İdik, duş aldık. Televizor, kuhnä var. Hepsi var. Biz şükür ederiz hepsini”, — söledi Anna. Anna haberledi, ani sınırda brakȇrlar geçsinnär sade karılar hem uşaklar. Adamnar sa18 yaşından 60 yaşınadan kalȇrlar Ukrainada. “Adamnar kendi karılarını sınıradan getirerlär. Kim maşınasız,  yayan sınırı geçerlär. Burada onnarı senselelär yada volontorlar karşılȇrlar. Uşakları…

Komradın yaşayanı Mariya Kuzneţova kutladı 90 yaşını

Moldova Sovet Respublikasının şannı izmetçisi, kasaba nasaatın deputatı Mariya Kuzneţova kutladı 90-cı yıldönümünü. Bu gözäl yortuylan onu Komradın primariyasının uzmannarı kutladılar. Mariya İvanovna Kuzneţova 35 yıldan zeedä komunal izmetleri uurunda işledi. Aktiv pay aldı kurumun cümnä yaşamasında, çok çalıştı ki kasabanın yaşayannarı hem musaafirleri saysınnar komunal izmetinnän yapılan işi. “Bän herzaman karşı gelärdim ii üürekli insannarlan. Bän herbirindän sade ii özellikleri alardım. 30 yıl deputat işledim hem herbir insanı seçim dolayımdan kendi ayläm gibi saydım. Lääzım taa açık ürekli olmaa, becermää insanı seslemää hem yardımcı olmaa ona”, — söledi Mariya İvanovna. Komrat kasabasında otel izmeti uurunu bildirmäk için, komunal izmeti…