2021 yıldan Gagauziyanın hepsi uşak başçalarında gerçekleştiriler bilingval programası

Bilingval, ya da iki dili birdän üürenmäk sisteması uşak başçalarında Gagauziyada başladı giriştirilmää 2015 yılda ANTEM programasına görä. Ozaman proekt yapıldıydı ilk 10 uşak başçasında, angılarında uşaklarlan başladılar lafetmää gagauzça hem rumınca. Nicä bu sistema ilerledi hem nesoy işler büün, materialımızda.
Источник grt.md
208

İlgili statyalar

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

Ungariya elçisi Komratta tanıştı bilingval sistemasına görä uşakların dil üürenmesi başarlarınnan

Komrattakı  5-ci  uşak  başçasının hazırlanmak grupası  kasım ayın 29-da  saygılı  musaafirleri  karşıladılar. Ungariyanın  büük elçisi  Moldovada barabar  avtonomiyanın başkanınnan  dolaştılar  üüretim kurumunu. 4  yıldan  zeedä Komrattakı  5-ci  yaslasında bilingval üüretim sisteması başarılı  çalışȇr. Gagauz hem  devlet  dillerini  üüredicilär  oyun formatında  götürerlär. «Uşaklarlan  pek  çok vakıt  bilä  geçireriz. Günün sırasında sade gagauz hem devlet dillerindä  lafederiz. Uşaklar kendileri tekstleri severlär hem becererlär kurmaa. Onnar  düşünmedän tekstleri serbest temaya görä  yaradȇrlar. Shemaların yardımınnan lafederlär  hem annȇrlar iki dili», — annadȇr Komrattakı  5-ci  uşak başçasının  devlet  dili  üüredicisi Alla Uzun. Uşaklar hayvannarı, ev tertiplerini üürenerlär. Sora resimnerlär hem oyun hamurundan yapȇrlar onnarı. Çizgi …

Uşaklar üç dildä lafederlär

Gagauziyanın uşak başlarında 2021-2022 üüretmäk yılında yapılan işlerin çıkışları açıklandılar. Erkenki üüretmäk kurumnarın üüredicilerinä adalı konferenţiyasında özel dikkatlık gagauz dilinin genişletmesinä hem kullanmasına uşak başçalarında veriler. Ana dilinin kullanması için kimi yaslalar para baaşışlarını kablettilär. «Büüderiz, çalıştırȇrız hem üürederiz oynayarak kısmetli bir uşak» — bölä devizlan konferenţiya geçti, o adandı avtonomiyanın uşak başçaların geçän yılında yapaılı işlerin çıkışlarına. Hodulluu kolegaları için, üüredicilär hem uşak başçaların terbiedenneri için belli eder Üüretim Bakanı Natalya Kristeva. Önderci açıkladı problemaları hem başarları uşak başçalarında. NATALYA KRİSTEVA Üüretim bakanı  :-«Biz var neylän hodullanalım, çünkü hepsi uşakları yaslalara kapladık». Regionda beş uşak başçası düzüldü, eni bölüklär…