20 08 21 KVARTİRA SORUŞU
Источник grt.md
391

İlgili statyalar

Oktäbrinin 28-dä deputatlar bakaceklar soruşu baalı Bakannık Komitetin azalarınnan hem strukturaylan

Geçän cumaa günü  geçti Halk topluşun sıradakı oturuşu. Gün planında bakıldı 10 soruş. Canavar ayın 24-dä  deputatlar geçirdilär  press-konferenţıyayı . HT viţe-spikerleri Georgiy Leyçu  hem Nikolay Ormanjı  haberledilär pressa izmetçilerini yapılmış iş için hem cuvap ettilär soruşlara.  “Biz kablettik bir sıra normativ aktlarını. Bir-ikisi onnardan eni. Bu ilk yol infrastruktura uuruna finansların kullanması.  Bizdä bu soruşta vardı ayırı bakışlar. Yoktu açıklık bu soruşta. Da şindi savaştılar olmaa taa açık da paraları dooru payetmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Taa bir enilik oldu kanon, angısı baalı  Gagauziyanın  sportçuların tuuturmasınnan, angıları kazandılar üüsek erleri yarışmaklarda. “İlk okumakta  bu kanonu kablettik. Proţedura inceliklerindän sora,…

Yardım etmää hazırmışlar. Halk Topluşunda GRT – ya finansları nicä arttırmaa soruşu baktılar

Gagauziay Halk Topluşu GRT Cümne Kompaniyasına hazır yardım etmää soruşlarda, angıları baalı finans, tehnika hem reklamasının hazırlamak bölümnerinnän. Bu önemli işlär için laf gitti GHT mas-media uurunda komisiyasının  buluşmasında GRT CK temsilcilerinnän hem gözledici sovetin  azalarınnan. GHT mass-media, informaţiya politikasında hem insannarın hakları uurlarında komisiyasının oturuşunda 4 deputat pay aldı. Bu sayı etişti ki komisiyasının lääzımnı kvorumu olsun. «GRT» CK ileri danıştıydı komisiyanın adına soruşlarlan, angıların kararlaması yardım edecek taa kaliteli uura kaldırmaa kompaniyanın işini. Laf gidärdi en ilk, ki kompaniyaya geeri çevirilsin haklar reklamayi hazırlamaa hem yayınnamaa. Bu vereceydi kolaylık büültmää GRT-nın büdjedını. GRT müdürün bir vakıda götüreni Yaroslav…

Prokuroru seçmäk konkursu için kanon diişilmeklerini Bakannık Komiteti kabletmedi

Bakannık komiteti  kendi  oturuşunda baktı  soruşu, baalı  Gagauziya prokurorun  gorevinä  konkursun geçirilmesi  için. Onnarı  hazırladı Gagauziya Halk topluşu. Peydalanmış  soruşların beterinä  Bakannık komitetin azaları  kararladılar  taa derindän soruşu  bakmaa, ki  diişilmekleri  bu  kanona yapmaa. Tekliflän  yapmaa  dişilmekleri  kanona «Hazırlamaa hem geçirmää  konkursu  Gagauziyanın  prokurorun görevinä» söz tuttu  GHT başın yardımcısı Georgiy  Leyçu. Onun iniţiativasını  Bakannık komitetin azaları  baktılar. Üstiţiya bakanı Vitaliy  Derevenko kanona diişilkmekleri proektin  çıkışlarını okudu. Derevenko  nışannadı kanonun kimi  punktlarını, angılarını diiştirdilär hem  Bakannık komiteti onnarlan diil kayıl,onuştan ani  sayȇrlar  şindiki kanonu taa uygun. «Bakannık komiteti  diil kayıl bu  dişilmeklärlän», — söledi Vitaliy  Derevenko. Başkan İrina  Vlah   Derevenkoya …

Deputatlar: GHT komisiyaların azaların sayısı lääzım taa az hem tek sayılı olsun

Bitki vakıt komisiyalarda deputatların sayısı diil okadar, nekadar lääzım. Sıradakı oturuşunda bu soruş genä kalktı. Soruşu,var nicä mı GHT deputatı Grigoriy Dülger büdjet komissiyasına girsin, kaldırdı GHT başı Dmitriy Konstantinov. “GHT deputatı Grigoriy Dülger danıştı bizä, ani o ister büdjet komissiyasına girmää». GHT Viţe-spikerı Georgiy Leyçu açıkladı bu soruşu butakım: «Kollegalar,bizdä birkaç komissiyada iş gitmeer,neçinki deputatlar gelmeerlär, toplanmȇȇr kvorum. Bu üzerä komissiya yok nasıl çalışsın». Deputat Grigoriy Dülger çizgiledi, ani iş olacek taa faydalı, erlim hepsi gelärsaydılar topluşlara. «Lääzım çıkışları yapmaa,neçinki kimi kollegalar komissiyaların toplantılarına gelmeerlär».   «Kayıl olȇrim kolleganın laflarınnan.Üridik komissiyası toplanamadı ,neçinki kvorum yoktu.Bizdä altı kişi-bu diil dooru…

Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi. Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun. Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”. Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil…