1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

Kirez ayın 5-dä, 1563-cü yılda kurulan Gagauziyanın Avdarma küüyü, burada 1811-ci yılda ilk erleşän 19 gagauz aylesinin zamanının 210-cu yıldönümünü kutladı. Kutlamalar başladılar Avdarmada ilk gagauzların erleşmesinin 210-cu yıldönümünä baaşlanan Yortulu sırardan, neredä gösterildi bir kino, ani annadıldı Avdarma küüyün kurulması, istoriyası hem önemni erleri.

Bu sırada pay aldılar hem avdarmalıları bu gözäl günnän kutladılar Avdarma küüyün Primarı Marina Kapsamun, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulunnan Hasan AKDOĞAN, Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU, Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Elena KARAMİT, GHT deputatları Ekaterina JEKOVA, Mihail JELEZOGLU, Aleksandr TARNAVSKİY, komşu küülerin primarları Valentina KAYKI (Kiriyet) hem Tatyana JELİHOVSKAYA (Ferapontyevka),  küüyün Ay-Mihayılın klisesinn däkonu Pötr KOÇANCI, Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI, Dç. Dr. Aleksandr DANÇ, doktor Vasilisa DANÇ, Akademik hem poet Todur ZANET. Video kutlamalarını yaptılar küüyün herbir kuruluşlarından insannar. Zalda bulunannarı da peet okumasınnan kutladılar uşaklar.

Yortulu sıradan sora, dedelerin hatırı için, hepsicii yollandılar da çiçek koydular Avdarmada ilk erleşän gagauzların adlarınnan mermer plitalarına. Hep burada küüyün 210-cu yıldönümünä adanmış bir pek gözäl Fleşmob yapıldı, neredä Avdarmanın gimnası çalındı hem göklerä 210 şişiriga kolverildi.

Kutlama yortusunun kultura programasında oldu Avdarma küüyü istoriya muzeyindä ekskursiya  hem  “Acı köşesi” anmak Memorialına gezi, Avdarmanın kuruluşlarınnan hem Ay-Mihayılın klisesinnän tanışmak. Bu arada, uşaklara deyni, Dionis Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu “İki potmarcık” spektaklisini gösterdi. Avşamneyin da küüyün merkezindä yortulu konţert programası yapıldı.

Not. Özakay çayrında, neredän çekiler Avdarma küüyün kökleri, yaşardılar Bucak ordusunun nogay tatarları. Bu halkın adı da çekiler Nogay Hanından, ani zaabitti Tunadan Nistruya kadar Kara denizi yanı topraklara. 458 yıl geeri, 1563-cü yılda, bir gözäl yamaçta hem bereketli otlaklarda  kurulêr Avdarma küüyü. Küüyü kuran hem ona ad verän soy burada iki buçuk asir yaşadı. Avdarma adı oluşêr iki laftan “Av” (avlanmaa) + “darma” (aul, perdä) hem türkçedän çeviriler, nicä “avlanmak konaa”. 1806-1812 yıllarda olan Rus-Osman cengindä nogay tatarlarını kaldırêrlar Krıma hem Poyraz Kavkaza, bir payı da Osmannı imperatorluuna gider.

1811-ci yılda Avdarmaya Dobrujadan seftä gelerlär 19 ayledän oluşan 98 gagauz (büüklär hem uşaklar), ani 1769-cu yıldan beeri yaşardılar hem kiraylan işlärdilär Balış boyarın topraklarında.

Gagauzlar hem nogaylar kardaş türk halklarıdır, aralarında islää yaşardılar, bu üzerä dä Avdarma küüyün hem dolay erlerin adları, gagauzların burayı erleşmesinnän, büünkü günädän diişilmedilär.

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin zaametçileri. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması için, büünkü durumu hem…

Avdarma 2018-dän beeri Aaçlık kurbannarını ofițial olarak anêr

Hepsimiz bileriz, ani 2019-cu yıldan beeri Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada,  ofițial olarak, “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu, ama bu işi Gagauziya Halk Topluşu taa ilktän, 2018-ci yılda teklif edildiinän, kabletmeyincä, Avdarma küüyün primariyası 2018-ci yılda karar aldı Canavar ayın (oktäbri) 19-da “1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü bakmaa. Avdarmada bu yıl 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak sırası yapıldı küüyün mezarlıında kurulan “Avdarmada 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni” Çasovnänın yanında, angısı düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan hem açıldı 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä…

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” çerçevesindä Canavar ayın (oktäbri) 16-da Avdarma küüyün istoriya muzeyindä oldu “Bilelim. Analım. Unutmayalım.” adlı bir sıra, neredä annadıldı o 1946-1947 yıllardakı kara günnär hem anıldı hepsi o insannar, ani bir kabaatsız kurban oldular amansız o aaçlaa. Bu sırada pay aldılar Avdarma küüyün primarı, primariya Sovetinin azaları hem primariya zaametçileri, Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin direktoru hem üüredicileri, uşak başçanın başı hem terbiedicileri, muzeyin işçileri. Sırayı açtı Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT laflarlan, angıları epigraf alınmıştı büük gagauz yazıcısının Dionis TANASOGLUnun “Uzun kervan” romanına – “Yok istoriya halksız, nicä da yok halk istoriyasız!” Bundan…

Çeşmäküüyündä Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı açıldı

2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä, Çeşmäküüyündä açıldı Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı. Memorialın erindä bulunêrlar kardaş mezarlar, nereyi 1946-1947 yıllarda aaçlıktan ölän bir binä yakın çeşmäküülü gömüldü. Bu Memorial olması için Çeşmäküüyü Soveti birebir aldı karar 2020-ci yılın Hederlez ayın 25-dä, “Genç gagauz yazıcılar Birliin” Cümne Birlii başının Alla ÇERNİOGLUnun (Alla Büük) danışmasına görä (bak: http://anasozu.com/cesmakuuyunda-1946-1947-yillarda-olan-aacliin-kurbannarina-anmak-kompleksi-kurulacek/) hem o karara küüyün primarı Sofiya JEKOVA da yanı oldu. Bu Memorialın olması için çok zaamet etti Çeşmäküüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina JEKOVA. Çeşmäküüyündä Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı açılışına toplandı o kara günneri geçirän hem o günneri…

Aydar küüyün gimnaziyası 180 yılını kutladı

Kırım ayın (dekabri) 2-dä Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnaziyası 180-ci yılını kutladı. Sayılêr, ani bu gimnaziya kuruldu ozaman, açan küüdä 1841-ci yılda açıldı klisä şkolası. Gimnaziyanın yıldönümü kutlamaları pek gözäl hazırlanmıştı. Musaafirleri karşılamak hem onnarı selemnemäk sırasından kaarä, kutlama programasında vardılar çeşitli sergilär, tematikaya görä uroklar hem yortulu kutlama sırası, şkolayılan tanıtmak ekskursiyaları: “Çokdilli üüretmӓk ortamı”, “İnklüziv ortamı” hem başka. Bundan kaarä gimnaziyanın direktoru Nadejda Pantileevna KOÇANCI tanıştırdı kutlamalara katılannarı kendi kiyadınnan «ШКОЛА СЕЛА ГАЙДАР. Страницы истории». O günü gimnaziyayı kutlamaa geldilär şkolanın veteran üüredicileri hem şkolayı başaran insannar, Gagauziyanın Başkanı hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının Başı, küüyün primariyasından kişilär.…


İnsannarın cuvapları: