14 09 21 Video: Gavril Gaydacının katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä

Ceviz ayın 16-da Gagauziyanın anılmış bilim adamı, türkologu, pedagogu Gavriil Gaydarcı nışannayacêydı 84-cü yıldönümünü. Onun yaptıkları hem katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä paasız.

Gavril Gaydarcının katkısı gagauz dilinin aaraştırması hem ilerlemesi proţesindä paasız. O bulundu o adamnarın arasında, angıları ilk kaldırardılar hem annadardılar gagauz dili soruşu için. Çok kuvet koydu bu soruşu başa çıkarmaa deyni. Gagauz dilinin  ilk sözlükleri, üürenmäk kiyatları hem metodika teklifleri Gavril Gaydarcının kuvedinnän çıktılar.

«G.Gaydarcıyı islää bilärdilär diil sade Moldova Devletındä, ama başka türk devletlerindä dä. O herzaman derindän aaraştırardı gagauz dilinin problemalarını», — söledi Galina Mutaf, Komrat Devlet Universitetin gagauz filologiyası kafedrasının öndercisi.

Kendi dilini ürektän sevärdi. Taa studentlik vakıtlarından türlü dil ekspediţiyalarına katılmaa savaşardı.

Gavril Gaydarcı 1937-ci yılın ceviz ayın 14-dä Karbaalı küüyündä duudu. Yazıcı olarak kendi yaratmalarında herzaman küüyündä lafedilän dialekt özelliklerini kullanardı, nışannadı filologiyä doktoru, türkolog Güllü Karanfil.

«Onun dili pek gözäldi. Onun yaratmalarını biz büün okullarda hem universitettä üürederiz. Büük katkısı G.Gaydarcının var gagauz dili sintaksis uurunda», — nışannadı Güllü Karanfil, filologiyä doktoru, türkolog.

Gavril Gaydarcı çok kuvet koydu en ilkin Kişinövda, sora da Komrat universitetindä gagauz kafedralarının açılması için.

Gavril Gaydarcının katkısını gagauz halkının diil material kultura mirasın korunmasına hem zamandaş gagauz dilinin hem literaturasının ilerlemesinä büük bir zenginnik herbirimizä deyn. Ona verildi nışan “Gagauziyanın saygılı Vatandaşı”.  Karbaalı küüyünün sokakların birisi hem Komradıl liţeylerin birisi dä onun adını taşıyȇrlar.

 

 

 
Источник grt.md
446

İlgili statyalar

Gavril Gaydarcı tamannaceydı 85 yaşını

«Zamandaş  koşullarda  gagauz dili: gerçeklär, tekliflär hem ilerlemäk»  — bu tema    tombarlak masa  geçti Komrat Devlet universitetindä.  O adalıydı  filologiya bölümnerindä doktorun  Gaydarcı  Gavril Arkadyeviçin  85 – inci yıldönümünä.  Olayda bulundu bizim televizion gruppamız. Annadȇr Polina Barbova. Fililogiya doktoru, KDU üüredicisi Güllü Karanfil   açıkladı problemayı gagauz dili  ilerlemesi için avtonomiyada.  O haberledi, ani maasuz Kırbalı küüyündä, neredä duudu şair, bilim adamı, filolog     Gavril Gaydarcı, uşakların yok kolaylıkları üürensinnär ana dilini. Problema baalı onunnan, ani büünkü günnär bu yaşanmak erindä çalışmȇȇr   okul, da uşaklar   üürenerlär  komuşu Tarakliya  dolayında. Gagauz dilin üürenilmesi  Gagauziyanın okullarında lääzım alınsın  esaba, çizgiledi Güllü Karanfil. Filologiya doktoru,…

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagazuiyanın İspolkomu, esaba alarak, ani bu yıl, Orak ayın (iyül) 7-dä, tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının hem yazıcının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.). duuma günündän, 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Bu – sıradan dışarı bir kultura olayı. Çünkü bu iş, gagauz dilinin hem literaturasının direklerindän birisi olan, Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun gagauz dilin hem kulturasının ilerlemesindä zaametlerinin, yazıcı hem bilim adamının sonsuz çalılşmalarının tanınması hem ona büük saygı. Bir simvoldır, ani Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun razgeldi başka bir yortuya, angısını Canabisi baaşladı bizä – gagauz yazılarının 65-ci yıldönümünä. Dionis Nikolaeviç, bu yazıların…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…