14 09 21 Video: Gavril Gaydacının katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä

Ceviz ayın 16-da Gagauziyanın anılmış bilim adamı, türkologu, pedagogu Gavriil Gaydarcı nışannayacêydı 84-cü yıldönümünü. Onun yaptıkları hem katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä paasız.

Gavril Gaydarcının katkısı gagauz dilinin aaraştırması hem ilerlemesi proţesindä paasız. O bulundu o adamnarın arasında, angıları ilk kaldırardılar hem annadardılar gagauz dili soruşu için. Çok kuvet koydu bu soruşu başa çıkarmaa deyni. Gagauz dilinin  ilk sözlükleri, üürenmäk kiyatları hem metodika teklifleri Gavril Gaydarcının kuvedinnän çıktılar.

«G.Gaydarcıyı islää bilärdilär diil sade Moldova Devletındä, ama başka türk devletlerindä dä. O herzaman derindän aaraştırardı gagauz dilinin problemalarını», — söledi Galina Mutaf, Komrat Devlet Universitetin gagauz filologiyası kafedrasının öndercisi.

Kendi dilini ürektän sevärdi. Taa studentlik vakıtlarından türlü dil ekspediţiyalarına katılmaa savaşardı.

Gavril Gaydarcı 1937-ci yılın ceviz ayın 14-dä Karbaalı küüyündä duudu. Yazıcı olarak kendi yaratmalarında herzaman küüyündä lafedilän dialekt özelliklerini kullanardı, nışannadı filologiyä doktoru, türkolog Güllü Karanfil.

«Onun dili pek gözäldi. Onun yaratmalarını biz büün okullarda hem universitettä üürederiz. Büük katkısı G.Gaydarcının var gagauz dili sintaksis uurunda», — nışannadı Güllü Karanfil, filologiyä doktoru, türkolog.

Gavril Gaydarcı çok kuvet koydu en ilkin Kişinövda, sora da Komrat universitetindä gagauz kafedralarının açılması için.

Gavril Gaydarcının katkısını gagauz halkının diil material kultura mirasın korunmasına hem zamandaş gagauz dilinin hem literaturasının ilerlemesinä büük bir zenginnik herbirimizä deyn. Ona verildi nışan “Gagauziyanın saygılı Vatandaşı”.  Karbaalı küüyünün sokakların birisi hem Komradıl liţeylerin birisi dä onun adını taşıyȇrlar.

 

 

 
Источник grt.md
194

İlgili statyalar

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagazuiyanın İspolkomu, esaba alarak, ani bu yıl, Orak ayın (iyül) 7-dä, tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının hem yazıcının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.). duuma günündän, 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Bu – sıradan dışarı bir kultura olayı. Çünkü bu iş, gagauz dilinin hem literaturasının direklerindän birisi olan, Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun gagauz dilin hem kulturasının ilerlemesindä zaametlerinin, yazıcı hem bilim adamının sonsuz çalılşmalarının tanınması hem ona büük saygı. Bir simvoldır, ani Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun razgeldi başka bir yortuya, angısını Canabisi baaşladı bizä – gagauz yazılarının 65-ci yıldönümünä. Dionis Nikolaeviç, bu yazıların…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

DİONİS TANASOGLUYU AANDILAR ANA KÜÜYÜNDÄ

Kiriet küüyündä  aandıar gagauz yazıcısını, şairi, dramaturgu D. N. Tanasogluyu. Küü gimnaziyasının uşakları barabar üüredicilärlän hazırladılar programayı, angısı duygulandırdı hepsi musaafirleri. Bu yıl gagauz yazıcısı, şair, dramaturg, gagauz dilindä ilk romanın avtoru D. Tanasoglo tamannaceydı 100-cü yıldönümünü.  Onun ana Kiriet küüyün gimnaziyasında açtılar onun adına anmak taftasını. Bu ideyaylan çıktılar insannar, angıları bilerlär onu hem sayȇrlar, ani bu adamı lääzım herzaman tutsunnar akıllarında evlad boyları da. Tanasogluların soyu anıldı bütün küüya , nışannadı liţeyın direktoru Valentina Molodıka. Gimnaziyanın üüredicileri hem üürenicileri hazırladılar muzika-literatura spektaklisini, angısında annadılȇr D. Tanasoglunun yaradıcılık yolu için. Gagauz dili üüredicisi Anna Gümüşlü nışannadı, ani  taa küçüklüündän…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…