1-ci Komrat okulun ilk bitirenneri buluştular 60 yıldan sora

Geçennerdä Komrat kasabasının birinci okulun başarannarı nışannadılar 60 – cı yıldönümünü, nasıl onnar başardılar okulu. Başarannar buluştular üüredicilerin birisinnän dä, paylaşıp üürenmäk zamanını aklılarına getirmeklerinnän. Onnarı sesledi çekim grupamız da. Açıklamalar Polina Barbovanın materialında.

Buluşmaya  geldi Komrat kasabasının birinci okulun 5 başaranı. Taa dördü gelämedi türlü sebeplerä görä.  Kalanı sa bu günnerä etişämedilär. Hepsi onnar vardılar 17 kişi. Buluşmanın kurucusu sayılȇr  Dmitriy Gradinar, angısı zamandaşta aktiv katılȇr avtonomiyanın yaşamasına.

17 başarandan beşi ayırdılar üüredici zanaatını. Biri onnardan Vera Petrovna Gargalık, angısı  bütün ömürünü uşaklarlan baaladı da hiç bir zaman da pişman olmadı, ani oldu başlankı klaslarda üüredicisi.

Başarannar aklılarına getirdilär o uzak 60 – cı yılları, nicä ilk sıra aykırladılar birinci okulun basamaklarını, hem da nicä ileri kuruldu onnarın eceli. Elizaveta Barladän ayırdı doktorun yardımcısı zanaatını, taa küçüklüündän istedi mediţina uurunda uzman olmaa.

Komrat kasabasının birinci okulun başarannarın toplantısına geldi alman dili  üüredicisi dä Nila İvanovna Goliç. Hepsi üüredicilerin aralarından onun  kısmeti oldu etişmää buluşmanın 60 yalınadan. Odesa kasabasında Üüsek okulu başardıktan sora o yollandırıldı çalışmak için Komrat kasabasına.

«Te bu sevgi Komrat kasabasına, kasabanın yaşayannarına, ama en pek birinci okula hem da bu klasa, angısından bän çekettim kendi işimi üüredicilik uurunda. Hepsini büünkü günnerädän bän geçirerim içimdän – hepsi bu duyguları 11 –ci klasın  bütün kollektivinä, okulun kollektivinä hem da üüredici kollektivinä», — annadȇr Nila İvanovna Goliç.

Komrat kasabsının birinci okulun başarannarın önnerindä var taa çok plannar. Gagauziya Radio Televizionun cümnä kompaniyanın uzmannarı kutlȇȇrlar  okulun başarannarını. Adȇrız onnara kaavi saalık,  usluluk dünnedä hem da ii başarlar.
Источник grt.md
247

İlgili statyalar

Komrat muzika okulun üürenneri bilgilerinini hem becermeklerini gösterdilär yıl çıkışları konţertindä

Komrat A.Valkov adına muzika okulun üürenicileri yılın çıkışı konţerdinnän kultura evin sţenasına çıktılar. Bu yıl Komradın muzika şkolasını  34  üürenici başarȇrlar. Onnnarın arasında kemençecilär, pianocular, akordioncular, gitaracılar. Yıl –yıldan muzika şkolasında üürenilän instrumentlerin saysı zeedelener. Bu yıl şkolanın öndercilii plannȇȇr eni insrumenti geliştirmää — daulları. Okulu bitirennär Vitaliy Kiräkov hem Sergey Semönov üürendilär gitara çalmaa. Onnar annadȇrlar, ani muzikaylan zaanatlanmak en ilkin terbieder ruh zenginniini. “Bän ileeri dooru da muzikaylan zanaatlanacam, ama kendim için, kolecä üürenmää gitmää düşünmeerim. İsteerim olmaa hayvan doktoru, yada muzika üüredicisi. Muzika benim yaşamamda herzaman olacek”, — açıkladı Vitaliy Kiräkov.   “Bän düşünmeerim ilerletmää muzikacılıımı, cünkü…

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Video: Valkaneş kasabasının muzika okulun 60-cı  yildönümü

Valkaneş kasabasının muzika okulun  üürenicileri  hem  kolektivi üüretim kurumun 60-ci yıldönümünü kutladılar büük konţertlan. Musaafirlär baaşladılar okula eni instrumentleri. Valkaneş kasabasının muzika okulu 1961-ci yılda açıldı. Bugün okulda 92 uşak  üürener,12 üüredici dä çalışȇr. Öndercilik eder Mariya Çerneva, angısının  «Maestru în artă» şannı adı var. MARİYA  ÇERNEVA, Valkaneş kasabasının muzika okulun başı: «Okul başladı kendi işini incä zanaat evindä. Ozaman onun adıydı Pionerlar evi. Çok yıl eri yoktu. Klas etişmäzdi. Ayırı bir bina düzdülär, ama er tepremesindän sora o daaldı. Poliţıya binasında çalıştık. Te 2000- nci yıllardan beri burada işleeriz. 20 yıl bu okulda çalışȇrız». Okulda var fortopiano, bayan, akordeon, kemençi, fleyta, nay hem truba instrumentlerin klasları. Üürenicilerin arasında var uşaklar, angıları becerikli  kemençedä oynȇȇrlar, ama fleytayı  ayırdılar. Çoyu…

“Rodika Roşiorunun talantları”: nicä halklararası vokal okulunda büüderlär genç artistları

Vokal zanaatı  yıl-yıldan  ilerleer, genişlener.  Gençlär  kullanȇrlar eni  janraları. Onnardan biri — teatral janrası.  Kulanmaa aktör  becermeklerini  çalarkana türküleri  üürederlär  Kişinöv kasabasının “Rodika Roşiorunun talantları” halklarası vokal  performans okulunda. Burada ürener  43 uşak. Her yıl  üürenicilär pay alȇrlar türlü halklarası konkurslarda. Bizim çekim grupamız bulundu genç vokalcılarınekzamenindä. Kişinöv kasabasının “Rodika Roşiorunun talantları” halklarası vokal  performans okulunda hepsi üürenicileri üürederlär  ses kulturasına. Her birinä bulȇrlar repertuar onnarın becermeklerinä görä. Bundan kaarä uşakları  savaşȇrlar  terbietmää, ani onnarda peydalansın bölä karaktȇrın  kaliteleri, nicä  dostluk, söleer halklararası okulun  başı Rodika Roşioru. “Bän geçirerim ekzamenı her yıl. Teklif ederim bizim kultura adamnarını, angıları paylaşȇrlar   kendi…

30.09.21 1-Cİ KLASIN ÜÜRENİCİLERİNÄ ADALI YORTU

Sentäbrinin 30-da S. Demirel adına gimnaziyasında «1-ci klasın üürenicilerinä adalı yortu» geçti. Ona üürenicilär üürediciylän bir ay hazırlandılar. Birinci klasın üürenicileri çalıştılar, ki inandırmaa, ani halizdän «birinci klasın üürenicisi» adını  kazandılar-yortunun kurucusu hazırladı yortuyu hem geçirdi onu. 34 uşak birinci klastan bu gün gimnaziyanın haklı üürenicileri oldular. Üürenicilerin ana-bobaları söleerlän, ani bir ayın içindä onnarın uşakları büüdülär. Klasın öndercisi bu yıl seftä aldı klası. O üürenicilärlän birerdä eni yolu-bilgi yolunu geçeceklär. S.Demirel adına gimnaziya-uşak başçasının direktoru üürenicilerä okulun hem yol kurallarını açıkladı. Yortulu oluşta hepsi üürenicilerä baaşışlar verildilär. Birinci klasın üürenicilerin okul yaşaması enez çekeder.  Onnarı bekleer dünnenin bilgi yolları,…