09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii».

Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä.

«Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da büün bän sayȇrım, ani cümnä sade açȇr onun yaşamasının  bir payını hem onun yaptıklarını Moldovanın hem Gagauziyanın kulturasına deyni», — söledi protoierey, teologiya uurunda  doktor Vitaliy Zelenskiy.

Konferenţıyada kendi dokladrlarlınnan pay aldılar  Moldovanın, Gagauziyanın, Ukrayınanın hem Bulgariyanın din izmetçileri, bilim adamnarı hem tarihçilär.  Açtılar  oluşu Moldovanın Devlet Univesitetin  rektoru İgor Şarov hem Gagauziya Bilim Merkezin başı İrina Konstantinova.  İgor Şarov nışannadı, ani Mihail Çakirin büük rolü var  hem klisä, angısı büün işler — onun işi.

«Büün konferenţıyanın  geçirmesi hem zalın açılışı onun adına bizä deyni büük oluş. Bän isterim ilk kutlamaa Oktavian  Moşını, angısı bu klisedä götürer hem ilerleder M. Çakırın işini», — söledi Moldova Devlet Univesitetin  rektoru İgor Şarov.

Oluşta  istoriya, folklor,  filologiya  uurunda doktorlar, hem üüredicilär annattılar Mihayıl Çakir  için,  nicä birçok taraflı adam için hem belli  yaşamanın faktlarına, ekledilär eni  sayfaları, angıları taa ileri diildilär  açık. Tarih uurunda doktor İvan Duminika  kendi sözündä annattı protoiereyi nicä «rus halkın birliin» kurumun aktiv pay alanını.

«Biz — bilimcilär çekettik  aaraştırmaa Mihail Çakırın yaşamasını, ama bir vakıt hepsi durgundu, da çiinenerlär bir erdä,  açıklayıp onun yaşamasının  salt  bir taraflarını. Bu iş için  büün   söledilär kollegalar bu oluşta, onun için o önemli büün, zerä biz diil sade annattık Çakir için  nicä din uurunda adam için, ama koyduk problemayı da. Onun için  bilim-praktik konferemţıyası geçer», — nışannadı istoriya uurunda doktor İvan Duminika.

Stepan  Bulgar  açıkladı  Mihayıl Çakırın   eni yaşamak sayfasını, açan o  çalışardı  diil nicä din izmetçisi, ama aktiv pay alardı cümnenin yaşamasında, hem kendi ideyalarını açıklardı Besarabiya  zemstvosunda nicä delegat gagauz tarafından.

Praktik konferenţıyasında seslenildi  diil sade dokladlar protoiereyin  yaratmak yolu için, ama kaldırıldılar geçmiş hem şindiki zamannarın problemaları üürenmäk, kultura, tarih hem folklor uurunda, hem  hep ölä Mihail Çakirin adına koledjın hem KDU rolü üüretmäk proţesında.

«Bu çok taraflı insan. Adam angısı yapardı pek çok iş aydınnatmak uurunda, bilimcilik  uurunda hem nicä haliz  pravoslav klisesinin çobanı (pastıri), o yaptı diil az, — söledi istoriya uurunda doktor Diana Nikoglo.

Konferenţiyanın  sonunda  Gagauziyanın Bilim Merkezin başı İrina Konstantinova okudu rezolüţıyayı hem nışannadı bu oluşların  önmeliini bütün  cümneyä deyni.

«Büün açıldı zal, konferenţ zalı Mihail Çakirin adına. Bu o er, nereyi geleciiz biz da, bizim kollegalar da, neredä geçiriliceklär  türlü oluşlar, angıları  baalıı Mihail Çakirlän hem onun yaptıklarınnan», — nışannadı GBM başı.

İleri dooru plana koyulu imzalamaa  iki taraflık  dostluk baalantılarını Gagauziyanın Bilim Merkezin hem Moldovanın Devlet Universiteti aralarında.

 

 

 

Источник grt.md

İlgili statyalar

Kişinevun klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı

Seksän üç yıl geeri, 1938-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 8-dä raametli oldu gagauzların hem bütün dünnääyın Büük bilim hem klisä adamı, aydınnadıcımız hem Apostolumuz Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR (27.04.1961– 08.09.1938). Bu yaslı günnän ilgili olarak, Kişinevun “Saabiylän buluşmak” («Сретения Господня») klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı hem başka sıralar oldu. Bu iş bu erdä yapıldı o üzerä, ani Mihail ÇAKİR kendisinin popazlık hem aydınnıdıcılık yolunu bu klisedän başlamış. O üzerä da muzey zalınnan bilä o günü klisedä oldu din hem bilim olayları, angılarının arasında vardı hem bir bilim konferențiyası da. İlktän Soroka episkopu İoan ölülär için slujbayı yaptı hem Moldova…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

14 09 21 Video: Gavril Gaydacının katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä

Ceviz ayın 16-da Gagauziyanın anılmış bilim adamı, türkologu, pedagogu Gavriil Gaydarcı nışannayacêydı 84-cü yıldönümünü. Onun yaptıkları hem katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä paasız. Gavril Gaydarcının katkısı gagauz dilinin aaraştırması hem ilerlemesi proţesindä paasız. O bulundu o adamnarın arasında, angıları ilk kaldırardılar hem annadardılar gagauz dili soruşu için. Çok kuvet koydu bu soruşu başa çıkarmaa deyni. Gagauz dilinin  ilk sözlükleri, üürenmäk kiyatları hem metodika teklifleri Gavril Gaydarcının kuvedinnän çıktılar. «G.Gaydarcıyı islää bilärdilär diil sade Moldova Devletındä, ama başka türk devletlerindä dä. O herzaman derindän aaraştırardı gagauz dilinin problemalarını», — söledi Galina Mutaf, Komrat Devlet Universitetin gagauz filologiyası kafedrasının öndercisi. Kendi dilini ürektän…

IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları” Komratta oldu

Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri o gözäl sergiylän, ani pek derindän açıklêêr Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin…

22 09 21 İVAN KIRIM – HALK OPERATORU

Baalamaa  yaşamayı  sevän işinä, da hiç bir keret tä gücenmemää pek paalı eder.  Yaşamaa  eşinnän  birliktä 48 yıl – bu en önemli yaşamakta.  Bunnar hepsicii  operator İvan Kırım için, angısı brakmȇȇr elindän kamerayı 30 yıldan zeedä. Bizim korespondent  üürendi diil sade onun işinin sırrını, ama nösoy koorumaa ayleyi  bu yııların içindä dä. Taa üürenärkana  okulda İvan Kırım  gelärdi erdeki kluba da siiredärdi hem yardım edärdi göstermää kinoyu.  İvan Nikolayeviç  meraklandı da başladı orada  çalımaa, başardıynan okulu ofiţıal  işlemää erleşti.  Ondan sora nicä  kapandı kinoteatr, çeketti kendisini denemää video çekimnerindä, sınaştı da 90 yıllardan sora girdi işlemää erdeki muzeydä operator, da…


157

İnsannarın cuvapları: