04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar  adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında.

Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda.

«Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka.

«Biz pek sevineriz , ani  bu takım yardım ettik. İlktän düşündük , ani daa dikecez, ama gezeräk Komradın merkezindä  biz gördük, ani kasabada  az eşillik var. Da biz bu takım  uşaklara yardım etmää kararladık. Da herkeret açan biz gelecez Komrada, her keret görecez, nicä bu uşaklar  fidannarlan barabar büyeceklär», — paylaştı iş adamı Aleksandr Dmİtrİenko.    

Oluşta pay aldı  Gagauziyanın başı İrina Vlah. O urguladı , ani  biznes adamnarın yardımı avtonomiyaya deyni pek önemli.

Yaradacılık evin başı nışannadı , ani bölä yardım  biznes tarafından  sürpriz gibi oldu  . İleri dooru uşaklar   bu fidannarı koruyaceklar  , hem butakım yapının dolayı gözellenecek.

«Bän sponsorların tarafından  yardıma pek sevindim. Onnar hiç annamȇȇrlar nesoy iilik bizim kasabaya yaptılar, bizim yaradıcılık evinä. Neçinki burada dolay açıktı. Da açan bu fidannar büüyeceklär , onnar yapımızı kapayaceklar da aulcuk gibi olacek. Bu pek gözäl olacek. İnsannar geçärkänä sevineceklär», — sayȇr yaradıcılık evin başı Maria Melkan.  

Yakın 30 uşak üüredicilärlän hem  musaafirlärlän  büük havezlän  fidannarı diktilär hem duyguları   açıkladılar. Dikildi 150 tuya.

«Bän pek beenerim  fidan dikmää, neçin zerä onnar tabiata yardım ederlär,  da saa ol te onnara kim aldı».

«Bän da beenerim fidan dikmää, da kim onnarı getirdi  saaol.  Bizim yaradıcılık evi gözäl olacek da kimisi onnarı kırmasın».

«Lääzım bölä akţıyaları  geçirmää ki taa gözäl olsun, da fidannar tozdan korusunnar».

«Biz büün geldik fidannarı dikmää, ki bizim kasabamız biraz  taa gözäl olsun, soluk taa pak olsun. Ki hepsi burada ii yaşasın», — söledilär uşaklar.

«Uşaklar —  evlat boyları angıları bizim ardımıza kalȇrlar.  Da gücenikli , ani biz taa prost topraa brakacez nekadar onu kablettik. Uşaklar lääzım olacek bu eri baksınnar, tertiplesinnär. Erlem onnar naturayı sevmää üüreneceklär bu olacȇk büük kontribuţıya Gagauziyaya, Moldovaya», — sayȇr iş adamı Aleksandr Dmİtrİenko.

«Sayȇrım, ani bölä oluşlar Gagauziyaya deyni pek önemli, zerä uşakları üürederlär tabiatı sevmää. Onnar fidannarı korumaa üürenerlär. Onnar işlemää üürenerlär. Onun için bu önemli , ani onnarı yaradıcılık evin yanında diktilär. Da onnar her keret bölä oluşları geçireceklär», —  söledi  iş adamı Andrean Pleşka.

Tuya fidannarını  Moldovanın Tractir Camp iş  adamnarın klubu baaşladı.

 

 
Источник grt.md
742

İlgili statyalar

Gagauziyanın üürenicileri yardım ederlär dikmää daaları

Eşilletmäk ayın içindä daa çorbacılıın uzmannarı Komrat hem Çadır dolaylarında barabar üürenicilärlän  başladılar dikmää daaları. Moldovada sade 12 poroţent daa var. Uzmannarın bakışlarına görä bu sayı lääzım olsun taa zeedä, bakarak bizim kuru havaya. Bir gündä Komratta, Başküüyüdä hem Aydarda daa çorbacılıın uzmannarı barabar uşaklarlan  Gagauziyanın üç üürenmäk kurumnarından diktilär 6 ektar daa. Bir- iki yıldan sora fidancıklar büüyüp dönüşeceklär genç daaya. Devlet koydu davaayı zeedeletmää daa plantaţıyalarını 15 proţenda gelecek yıllarda. Gagauziyanın daa çorbacılıın başı Aleksey Kulikov  nışannadı, ani zaametçilerin hem uşakların  birleşik işi verecek ii çıkışları. “Bizim neetimiz  terbietmää uşakları hem  üüretmää onnarı korumaa hem  sevmää daaları. Biz…

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar. Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri. «İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.   «En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini …

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…