04 10 21 GHT SEÇİMNÄR: YAŞAYANNAR BEKLEERLÄR İİ TARAFA DİİŞİLMEKLERİ

Canavar ayın 3-dä Gagauziyada geçtı  Halk Topluşuna seçimnerin ikinci turu.   Regionda çalıştılar 38 seçim bölümü. Angı diişilmekleri bekleerlär yaşayannar bu sıra, annadı A.Terzi.

Yaşayannarın taa çoyu sayȇrlar, ani Halk Topluşun eni çarışı lääzım braksın kavgaları bir tarafta da işlemää başlasın.

«Yorulduk çekişlerdän hem düüşlerdän, başlasınnar işlemää şansora».

«Var şüpäm, ani bu çaarış ta bişey yapmayacêk. İlerdän deputatlar işläärdilär, ama bitki birkaç çaarış sade çekiştilär. Yok umut».

«Bekleeriz ki kanonnarlan işlemää başlasınnar, da avtonomiyanın statusunu kaaviletsinnär. Bakannık komiteti hem HT birliktä işlesinnär lääzım».

«Umutlanȇrız, ani eni çaarış taa faydalı işleyecek. Geçän çarışta sade kavga vardı. Bän utanacêydım taa bir sıra deputat olmaa bundan sora».

Yaşayannarın taa çoyu bekleerlär hem umutlanȇrlar ii tarafa diyşilmeklerä. Onnarın bakışlarına görä deputatlar lääzım alsınnar esaba sırada insannarın yaşamak uurunu.

«Yaşamak ii tarafa diyişsin lääzım. Pensiyaları biraz kaldırsınnar hem insan için başlasınnar düşünmää».

«Paalar kalkȇrlar herbir işä, beki onnar biraz durgudabileceklär bu işi, herbir deputat sade kendisi için düşüner».

Seçimnerin çıkışlarına görä hepsi 35 deputat ayırıldı. Seçimnerin çıkışlarını läzım tanısın apelläţiya davası.
Источник grt.md
852

İlgili statyalar

Video: Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär davaylan tanıldılar

“Düünkü oturuşta canavar ayın 12-ndä Apellaţiya davası tanıdı seçimnerin çıkışlarını hem GHT taa 17 deputatların mandatlarını. Butakım kanonnarı kabledän organına ayırıldı hepsi 35 deputat.  O vakıttan, nicä bu çıkışlar açıklandılar, hem Apellaţiya davası kabletti bölä kararı, Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah 30 günün süresindä lääzım belli etsin Halk topluşun ilk oturuşun gününü”, — açıkladı Gagauziyanın Mrkez Seçim Komisiyasının başı Yana Kovalenko. Источник grt.md

Halk Topluşunda teklif ettilär belli etmää iki dolayda seçimnerin gününü. Deputatlar teklifi tutturmadılar

Deputatların çoyu avtonomiyanın iki dolayinda — Valkaneşta hem Çok-Maydanda seçimnerin gününü belli etmää teklifi tutturmadılar. Da bakmadan ona, ani kommunist hem soţialist frakţiyasının deputatları çetin durardılar neetindä seçimnär gününü belli etmää, onnarın kollegaların çoyu nışannadılar, ani bu işi lääzım kanonnara uyarak yapmaa. Valkaneştä hem Çok-Maydanda seçimneri geçirmää deyni Bakannık komiteti lääzım bulsun para, çizgiledi GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. «Siz, bezbelli, tutȇrsınız aklınızda, ani biz ayırı statyayı Seçimnär kodeksında tutturduk. Nışannadık, ani kanona görä Bakannık komiteti lääzım bu kanona kayılıını versin hem bulsun seçimnär için para  kaynaanı. Bunu esaba alarak biz nesoy yapacez bu seşimneri? Еer seçimnerin gününü büün billi…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

GHT deputatları grupaların arasında ilişkilär için: “Gerilmeklär aralarımızda doal bir proţes”

Avtonomiya Halk Topluşunda pay etmeerlär eşil skaunnarı. Bunu Gagauziya Radio Televizionu “Obsujdaem vmeste” programasında söledilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları. Deputatlar opoziţiyadan çetin durȇrlar neetindä geçirmää iki dolayda: Çok – Maydan küüyündä hem Valkaneş kasabasında 2 deputatın seçimnerini, angıları taa ileri geçindilär. Gagauziya Halk Topluşun deputatları Leonid Kiosä hem da Aleksandr Dinjos haberledilär, ani avtonomiyanın kanondakı organında pay etmeerlär eşil skaunnarı, neçinki onnar şindän sora  pay edili. Onnarın bakışlarına görä, lääzım  işlemää Gagauziya insannarın islä yaşamakları için. GHT deputatı Leonid Kiosä nışanandı, ani ilk lääzım bakılsın yaşayannarın problemaları, paaların politikası o üzerä, ani üüseldilär paalar şafka hem gaza. LEONİD KİOSÄ, Gagauziya…

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…