01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına.

«TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar.

«Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz ayında bölä uroklar bizim şkolalarımızda var», — Gagauziyanın üüretim baş bakannıın başı Natalyä  Kristeva.

Programanın çıkışlarına görä belli oldu 3 üüredici, angıları hızlı işleyan noutbukları kabledeceklär. Bu tehnika uroklarda bu zanaatlara  uşakları üüretmää yardımcı olacêklar.

«Gagauziyanın üüredicileri pek aktivdilär. Onnar kabledeceklär kaavı noutbukları, neçin deyni biz esap aldık, ani çoyunda üüredicilerdä yok lääzımnı tehnika uroklar için. Umutlanȇrız, ani bu zanaatlar uşaklarımıza büük fayda getireceklär», — «Tekwill» proektin öndercisi Anna Kiriţȇ.

Üüredicilerdän kaarä programaya katıldılar 1 420 üürenici dä. 3 üüredici programanın tarayıyıcıları olarak belli oldular. Onnardan biri — Pötr Kusursuz Çadır kasabasının M.Guboglo adına liţeyin informatika üüredicisi.

«Üüredici her zaman ne sä eni üürensin lääzım. Çekmää deyni uşakların dikkatlıını hem meraklıını lääzım herzaman ilerlemää, ozaman uşaklara meraklı olacêk hem onnar havezlän eni zanaatları üüreneceklär», — paylaştı o.

2024 ürenmäk yılınadan  «TEKWILL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına Avtonomiyanın  şkolalarının 90%  lääzım katılsın.
Источник grt.md
967

İlgili statyalar

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…

Komrat M.Eminesku adına liţeyindä IT uurunda bilgilendirmäk klassı açıldı

M.Eminesku adına liţeyindä «Tekwill herbir okulda» proektin süresindä bilgilendirmäk klassı açıldı. Proekt ilerleder uşakların becermeklerini kompyüterın hem başka tehnikanın üürenmesindä bütünnä Moldovada. UNDP temsilcileri ilerletmäk programasına görä yardım ederlär devlettä informaţiya tehnologiyalarını giriştirmää. Onnar vizitlän geldilär Eminesku adına liţeyinä neetlän tanışmaa, nekadar ii üürenicilär IT tehnologiyalarınnan bir “ayakta”. M.Eminesku adına teoretik liţeyindä informaţiya klassı ilerleder uşakların becermeklerini grafika hem web-dizayn programalarında, türlü mobil programalarını kurmaa, algoritm programasına hem başka. «Tekwill herbir okulda» programasının menedjerı Tatyana Alekseeva nışannadı, ani informaţiya laboratoriyasında var türlü eni kompyüter tehnikası. Gençleri informaţiya tehnologiyalarına üürederlär, ki gelecektä üüsek kaliteli uzmannar olsunar. «Bu ilk yıl, açan Gagauziyanın…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Video: GAGAUZİYANIN EN  İİ ÜÜREDİCİLERİ ÖDÜL KABLETTİLÄR

Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan. Toplantı baalıydı  üüredicilerin  yortusunnan. Baaşlamak ţeremoniyas geçti Kirsova küüyündä. Bu yıl Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan türlü nominaţiyalara görä, angılarını notaadılar onnarın kollegaları, üürenicilär hem da uşakların ana – bobaları. Gagauziyanın   baş üüretim  bakannın öndercisi  Natalya Kristeva  nişannadı, ani kararlandılar kriteriyalar, angıaları  lläzımdılar  uysunnar üüredicilerä.  Bölä proţes, ayırmaa deyni en ii üüredicileri  sayılȇr enilik gibi  bu yıl. NATALYA  KRİSTEVA, Gagauziyanın   Baş üüretmäk  bakannıın başı: “Bu  takım ayırıldı Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini  türlü nominaţiyalara  görä, deecez —  en ii rus dilindä üüredici, en…