01 10 21 KIPÇAKTA İŞ VETERANNARINI KUTLADILAR İHTİARLARIN GÜNÜNNÄN

İhtiar insannarın günü için Kıpçak küüyün «Pobeda» Kolhozu hazırladı yortuyu iş veterannarına deyni. Bu günü Kıpçak küüyündä oldu  bir ii hem gözäl  adet. Musafirlär hem insannar,nangıları geldilär yortuya, vaardi  niça siiretsinnär en  beenän kolektivleri  hem artistleri Gagauziyadan.

Vasiliy  Arnaut,  Gagauziyanin aksakallar birliin başi, kutlamak sözündä nışannadı, ani Kıpçak o büük  küü  kendi kaavi adetlerinnän. Vasiliy Arnaut, sayêr ani «Pobeda» Kolhozunu läzım  korumaa, bakmaadan bişeyä.

Kıpçak  klisesinin  popazı Vitaliy Zelinskiy çizgiledi,  ani hepsi, ne vaar bizdä  büünkü gündä, ihtär  insannarın  ellerinän hem hatırlan kurulardı. Vitaliy Zelinskiy annadêr, ani şindi ihtär  insannarda kendi üüsek  rolü  vaar bizim  aramızda.

‘’Lääzım  savaşmaa  diil sade  bir günän  saymaa ihtär insannarı , neçinki hepsi ne  vaar bizdä büünkü gündä ,ihtär insannarın  kuvetlerinän. Bizim kulturamızda , hepsini  biz  kablettik onnarın ellerindän bütün ürektänsterim  nasaat veermä onnara ,ani  versinnär kendi bilgilerini  insannara ,kiminän bilä yaşayerlar ,buluşêrlar ,neçinki  bu onnarın  bir üüsek  rolü’’- söledi popaz.

Yortu günündä ihtär insannar kutladılar kolegalarını, Kıpçaan yaşayanarını. İnsannar şükür etmek laflarını söledilar Kolhozun pravleniyasına, ani unutmêrlar onnarı, sayêrlar  her kerä hem  toplêrlar hepsini  bir masa başında.

‘’Pobeda’’ Kolhozun pravlenisayası  insannara verdi şannı gramotaları hem para yardımını.
Источник grt.md
481

İlgili statyalar

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Video: Kıpçakta üürenicilär yardım ederlär kolhoza üzümü toplamaa

Kıpçak küüyün “Pobeda” kolhozunda toplanêr üzüm berekedi. Bu iştä liţeylerin üürenicileri yardım ederlär. Uşaklar havezlän çıkêrlar yardım etmää kolhoza. “Pobeda” kolhozun başı Nikolay Dragan şükür etti Kıpçak küüyün lițeylerini, angıların üürenicileri yardım ederlär kolhoza toplamaa berekedi. O nışannadı, ani uşaklarda var hepsi kolaylıklar işlemää hem para kazanmaa. Kıpcak küüyündä Yanakoglo hem Baranovskiy adına lițeylerin üürenicileri bu yıl kanikullarda kendi analarına, bobalarına sorup havezlän çıkêrlar işä. Üüredici Mariya Kopuşçu nışannadı, ani uşaklar sevinmeliknän bunu yapȇrlar, onnarda var kolaylık kazanmaa biraz para hem kolhoza yardım etmää. Biologiya üüredicisi Pötr Çеban çizgiledi, ani uşaklara annattılar angı kuralları lääzım esaba almaa. Var umut, ani tezdä  kraa düşmedän bereket toplanacȇk. Her yılın…

“Pobeda” kolhozunda hayvancılıı diil sade koruyabildilär, ama ilerlederlär dä

Kıpçak küüyün «Pobeda» kolhozunda hayvancılık ilerleer. Buna görä küüyün  insannarında hem dolayında yaşayannarın var  kolaylıı pak dikä olsun masalarında. Hayvancılık Moldovanın üülen tarafında çiftçilerin arasında önemli payı alêr. Kıpçak küüyün «Pobedа» kolhozunda baacılık hem kır ţehlerindän kaarä var malların ţehı da, angısına girer inek, koyun hem domuz  fermaları. Domuz fermasında işleer 3 kişi. Kolhozda vaar 275 domuz. Kıpçak küüyün domuz fermasının başı Pötr Tabunsçik annadêr, ani iş diil kolaylardan, ama kendi işini adamnar bilerlar. «İşimiz bizim belli, çoçuklar, artık var nica sölemää, pensiyää çikaceklar bir-iki yıldan sora. İşlerini bilerlar, sabaalen kalkêrlar 5-tä çekeder işleri paklamaktan, incä demää kırnaklamaa doyurȇrlar», —…

Kıpçakta gösterildilär iki moldovadakı film „İlie” hem „Tolä Niku”

Kıpçak  küüyün kultura evindä gösterildi  „İlie” hem „Tolä Niku”, filmleri   angılarını  «BessarabKino” studiyası çıkardı. Bizim  kollegalarımız  üürendilär  aktörlarldan, ne en pek meraklandırdı siiredicileri. „İlie” hem „Tolä Niku” filmleri «BessarabKino» studiyası çıkardı, ki  insannarın kaavi ruhunu, onnarın  yaşamalarını Büük Vatan cengi vakıdında göstermää. Filmin kurucusu Yakov Gribinenko annattı, neçin  o kendi  kollektivınnan bölä janrada  filmı istedi  çikarmaa. «Düşündük yapmaa bölä filmleri, neçinki  var çok  insannarın  kaderleri, angıları unuduldu. Var çok istoriya o çirkin  cenk için,  angıları gösterilmedi, angıları için annadılmadı.  Insannara lääzım annatmaa, çünkü bölä istoriyalarda vaar büük teerbi etmäk  kuvedi. Taa önemli, ani biz  annadêrız  hem  göstereriz insannar için, angıları…

Video: Kıpçakta andılar 1946-47 yıllarda aaçlıktan ölmüş küülüleri   

Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä. Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın. PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär”.   Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları…