01 10 21 KIPÇAKTA İŞ VETERANNARINI KUTLADILAR İHTİARLARIN GÜNÜNNÄN

İhtiar insannarın günü için Kıpçak küüyün «Pobeda» Kolhozu hazırladı yortuyu iş veterannarına deyni. Bu günü Kıpçak küüyündä oldu  bir ii hem gözäl  adet. Musafirlär hem insannar,nangıları geldilär yortuya, vaardi  niça siiretsinnär en  beenän kolektivleri  hem artistleri Gagauziyadan.

Vasiliy  Arnaut,  Gagauziyanin aksakallar birliin başi, kutlamak sözündä nışannadı, ani Kıpçak o büük  küü  kendi kaavi adetlerinnän. Vasiliy Arnaut, sayêr ani «Pobeda» Kolhozunu läzım  korumaa, bakmaadan bişeyä.

Kıpçak  klisesinin  popazı Vitaliy Zelinskiy çizgiledi,  ani hepsi, ne vaar bizdä  büünkü gündä, ihtär  insannarın  ellerinän hem hatırlan kurulardı. Vitaliy Zelinskiy annadêr, ani şindi ihtär  insannarda kendi üüsek  rolü  vaar bizim  aramızda.

‘’Lääzım  savaşmaa  diil sade  bir günän  saymaa ihtär insannarı , neçinki hepsi ne  vaar bizdä büünkü gündä ,ihtär insannarın  kuvetlerinän. Bizim kulturamızda , hepsini  biz  kablettik onnarın ellerindän bütün ürektänsterim  nasaat veermä onnara ,ani  versinnär kendi bilgilerini  insannara ,kiminän bilä yaşayerlar ,buluşêrlar ,neçinki  bu onnarın  bir üüsek  rolü’’- söledi popaz.

Yortu günündä ihtär insannar kutladılar kolegalarını, Kıpçaan yaşayanarını. İnsannar şükür etmek laflarını söledilar Kolhozun pravleniyasına, ani unutmêrlar onnarı, sayêrlar  her kerä hem  toplêrlar hepsini  bir masa başında.

‘’Pobeda’’ Kolhozun pravlenisayası  insannara verdi şannı gramotaları hem para yardımını.
Источник grt.md
891

İlgili statyalar

Dinnenmäk yaşta bulunan insannara deyni

Kıpçak küüyün primariyası küüyün yaşta bulunan insannarın sovedınnän barabar,  küüyün pensionerlarına yaptılar Sokol lagerindä dinnenmäk smenasını. Onnarda var kolaylık ii dinnenmä, kuvetlenmä. Temayı ilerleder, bizim korrespondentimiz. Sokol lagerindä dinnenärkänä,  ihtär   insannar    pay aldılar meraklı  programmada  onnarın   yaşlarına   görä.  Yapıldı  yarışmak, viktorina ,   her  avşam   geçärdi  diskoteka,  neradä ötardi   ilerki  türkülär . Ihtär  insannar   sevinerlär,  ani  onnarı  unutmȇrlar ,  yardım   ederlär  onnara. — «Pek  islä,  şükür   Allaha,    ani  bän  burayı   düştüm , lääzımdı  başka yıllarda  geliim.  Pek  islä  doyurerlar   bizi,  saa olsun  hepsi   kim  yardım   etti  bu  işi  yapmaa, Allaa  versin   hepsinä  saalık». — «Bölä  bir  kolaylık   yapêrlar  bu  insannara , …

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

İhtiarlarin zor yaşaması

Gün günän yaşta bulunan insannar taa pek kahırlanerlar,     çünkü geler kış.  Nicä Kıpçak küüyün Karakalçev aylesi büük paaların üstünä çikêrlar hem nicä onnar hazırlanêr kışa, annadêr,  bizim korrespondentimiz. Hergün büüyän paalar mallara, imeklerä , ilaçlara zor eder ihtär insannarın yaşamasını. Karakalçev aylesi Kıpçak küüyündän annattılar,nicä onnar çika bilerlär büük paaların üstünä.  Onnar nışannadılar, ani bu büük paalarlan ihtär insanın yaşaması çok zor oldu. AFANASİY  KARAKALÇEV Kıpçak küüyün yaşayanı : — «Paalar şindi hepsi kalktı,  pensiya küçük,  biz babuylan ikimiz  80- yaşında yanımızda kimsey yok.Nereyi  geler biz kablederiz, onda etmeyeck bir ayı da ödemää  o  zarplataylan. Şavk paalı,  gaz paalı ,…

Kıpçak küüyündä Koladayı kutladılar büük konţertlan

Büük ayın 8-dä Kipçak küüyünün Kultura merkezindä geçti Kolada konţerdı. Onu her yıl hazırlȇȇr Kıpçak küüyünün klisesi. Gözäl giimnar, dekoraţiyalar, meraklı programa — bunnar hepsi dokundu herbir siiredicinin üreenä. Onnarın arasındaydı bizim çalışannarımız. Kolada konţerdı Kıpçak küüyündä her yıl hazırlanȇr erli klisenin çalışannarınnan hem ürenicilerinnän. Her keret konţert toplȇȇr bütün küüyü Kultura evindä. Konţerdın programası pek meraklı olȇr dokunarak insannarın üreklerinä, onuştan hepsi siiredicilär bakȇr onu bitkiyadan. Kıpçak klisesinin ürenicileri nışannadılar, ani büük havezlän hem sevgiylän hazırlanȇrlar bu yortuya. «Biz isteeriz herbir insan kendi içindä kabletsin duumuş Hristozu, onuştan biz savaşȇrız yapmaa bu yortuyu, da insannar bu dünnedä düşünsünnär diil…

Video: Kıpçakta üürenicilär yardım ederlär kolhoza üzümü toplamaa

Kıpçak küüyün “Pobeda” kolhozunda toplanêr üzüm berekedi. Bu iştä liţeylerin üürenicileri yardım ederlär. Uşaklar havezlän çıkêrlar yardım etmää kolhoza. “Pobeda” kolhozun başı Nikolay Dragan şükür etti Kıpçak küüyün lițeylerini, angıların üürenicileri yardım ederlär kolhoza toplamaa berekedi. O nışannadı, ani uşaklarda var hepsi kolaylıklar işlemää hem para kazanmaa. Kıpcak küüyündä Yanakoglo hem Baranovskiy adına lițeylerin üürenicileri bu yıl kanikullarda kendi analarına, bobalarına sorup havezlän çıkêrlar işä. Üüredici Mariya Kopuşçu nışannadı, ani uşaklar sevinmeliknän bunu yapȇrlar, onnarda var kolaylık kazanmaa biraz para hem kolhoza yardım etmää. Biologiya üüredicisi Pötr Çеban çizgiledi, ani uşaklara annattılar angı kuralları lääzım esaba almaa. Var umut, ani tezdä  kraa düşmedän bereket toplanacȇk. Her yılın…